Ro      Ru      En
Prima pagină  »  ȘTIRI ȘI EVENIMENTE  »  Anunțuri
Anunțuri
COMUNICAT INFORMATIV
Publicat: 16.08.2021   

ECHIPA INVEST SUPORT anunţă despre extinderea concursurilor de granturi şi programe investitionale noi: I. Concurs pentu selectarea beneficiarilor (APL) de granturi la înfiinţarea/reabilitarea învelişurilor de ierburi până la 20/08/2021. II. Apel de propuneri de grant pentru finanţarea lansării şi dezvoltării afacerilor din remitenţe de către tinerii antreprenori. Data limită de aplicare: 10 noiembrie 2021

Grup ţintă: tineri antreprenori, membri AEÎ, care doresc lansarea şi dezvoltarea afacerilor din remitențe.

Scop: Suport în transformarea rurală prin valorificarea remitenţelor primite de gospodăriile din mediul rural ca sursă de finanțare pentru îmbunătățirea activităților productive.

Obiectiv: Familiile de migranţi din mediul rural pot utiliza serviciile financiare pentru a transforma fluxurile de remitenţe în active şi activităţi productive.

 1.  Beneficiari eligibili

Micro antreprenori, membri ai AEÎ eligibile, înregistraţi ca persoane juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare, care îndeplinesc următoarele criterii: întreprinderile sunt fondate şi gestionate de antreprenori tineri, cetăţeni ai Republicii Moldova, care în perioada aplicării, au vârstele cuprinse între 18 şi 35 de ani inclusiv, pentru bărbaţi şi între 18 şi 40 ani inclusiv, pentru femei;

 1.  Activităţi eligibile:

Orice activităţi agricole sau neagricole generatoare de venit, cu excepţia următoarelor activităţi:

 1.  cultivarea, procesarea, comercializarea strugurilor tehnici pentru producerea băuturilor alcoolice; producerea, procesarea, comercializarea tutunului;
 2.  jocuri de noroc, centre de agrement, restaurante, baruri, alte activităţi similare;
 3.  comerţul, repararea şi amanejarea bijuteriilor confecţionate din metale preţioase, alte activităţi similare;

Construcția de sere şi solarii este eligibilă dacă sunt achiziţionate ca module gata de instalare, din metal zincat, acoperite cu polimeri plastici, sticlă şi poli carbonat;

Pentru investiţiile în construcţia / reparaţia imobilelor de producere şi depozitare, etc., vor fi eligibile pentru finanţare doar costul materialelor de construcţie, în baza devizului de cheltuieli elaborat şi aprobat de persoane autorizate.

 1.  Mărimea, sursele de finanţare: Împrumut cu porţiune de grant

Porţiunea de Grant: 75.000 MDL

Grantul va fi acordat în conformitate cu regula „1 + 3” - la fiecare 1 MDL investit din remitenţe si alte surse de venit furnizate de beneficiar ca contribuţie a acestuia, vor fi acordaţi 3 MDL grant, până la 75.000 MDL.

Termenul de rambursare a împrumutului trebuie să corespundă cu durata de recuperare a investiţiei, dar nu mai mare decât 3 (trei) ani, inclusiv perioada de graţie nu mai mare decât 12 luni.

III.Granturi destinate femeilor pentru dezvoltarea şi diversificarea afacerilor.

În cadrul Proiectului de Rezilienţă Rurală, pe parcursul perioadei 2018-2022, UCIP IFAD va acorda suport financiar si asistenţă tehnică femeilor din zona rurală, care activează în conformitate cu legislaţia în vigoare ca mici antreprenori agricoli, fie individual sau în cadrul unor grupuri de producători. Implementarea componenței respective urmăreşte scopul de a fortifica capacităţile de rezilienţă climatică a femeilor care activează ca producători agricoli în zonele rurale, stimulând şi diversificând afacerile lor.

Grupul ţintă: femei cu vârsta cuprinsă între 18 şi 65 ani, care practică activităţi agricole, lucrează individual în conformitate cu legislaţia în vigoare (persoane fizice sau juridice) sau sunt membri ai grupurilor de producători (fondatori) cu activitate in domeniul procesării producţiei agricole.

Zona de implementare: Telenesti, Nisporeni, Călăraşi, Rezina. Activităţile preconizate vor fi desfăşurate în circa 30 APL-uri.

Beneficiari:

 •  Persoane fizice (Gospodării Ţărăneşti, Întreprinderi Individuale, deţinători de patentă) care practică activitate independentă de întreprinzător în domeniul agriculturii.
 •  Cooperativele (100% capital social deţinut de femei) care practică activitate de întreprinzător în domeniul agriculturii.

Valoarea grantului:

Persoane fizice sau juridice - echivalentul maxim 5000 dolari SUA

Cooperativele - echivalentul maxim 8000 dolari SUA Investiţiile eligibile:

(pentru persoane fizice sau juridice)

Echipamente, utilaje, material săditor pentru culturi multianuale şi alte bunuri aferente: producerii primare (horticultură, viticultură: struguri de masă), producerea culturilor de câmp etc.), care va include, dar nu se va limita la următoarele tipuri de investiţii:

 • tocător de resturi vegetale în vii, livezi, culturi de câmp;
 • maşină de cosit iarba (pentru deţinătoarele de livadă, vie unde este înierbare);
 •  echipament de irigare prin aspersiune sau prin picurare;
 •  echipament pentru construcţia unei sere;
 •  echipament pentru producerea energiei din sursele regenerabile (soare, vânt, apa) pentru utilizare în procesul de producere;
 •  semănători din categoria no-till, mini-till, strip-till;
 •  sisteme de ventilare pentru spaţiile de producere;
 •  echipament de colectare a apei de ploaie;
 • material săditor pentru vii şi livezi;
 • peliculă de mulcire pentru spaţiile în rând la culturile horticole;
 •  echipament pentru producerea compostului;
 •  echipament anti-îngheţ, etc..

activităţilor conexe agriculturii (producerea ambalajului, servicii de reparaţie a maşinilor agricole, etc.), care va include, dar nu se va limita la următoarele :

 • utilaj pentru fabricarea pâinii, produselor de panificaţie,
 • utilaj pentru morărit,
 • utilaj pentru prelucrarea lemnului,
 • agroturismul
 • activităţi de meşteşugărit, etc..

(pentru persoane fizice sau juridice şi cooperative)

Echipamente şi utilaje aferente activităţilor:

post-recoltării, procesării, sortării, ambalării produselor agricole şi fabricarea produselor alimentare de origine vegetală şi/sau animală:

 • utilaj de uscare a fructelor/legumelor pe bază de energie regenerabilă,
 • echipament de pre-răcire a produselor agricole care se alterează repede (pomuşoare, struguri de masă, căpşuni),
 •  echipament de fabricare a ambalajului pentru produsele agricole (din carton, lemn, plastic),
 • maşină de vid (scoaterea aerului din ambalaj),
 • maşină de scos sâmburii la fructe,
 • utilaj de pasteurizare a fructelor, strugurilor de masă sau legumelor,
 • utilaj de dozare, ambalare, etichetare pentru fructe, struguri de masă sau legume,
 • utilaj de prelucrare termică a fructelor sau legumelor,
 • echipamente de tratare a seminţelor,
 • utilaj pentru fabricarea hranei pentru animale la fermă;

Criteriile de eligibilitate:

Persoane fizice sau juridice

Este fondatoare sau administratoare a unei întreprinderi înregistrate în aria pilot.

Deţinerea în proprietate sau/şi în arendă terenuri agricole,inclusiv cota parte a membrilor familiei,nu mai mult de 10ha.

Cel puţin 30% din volumul producerii va fi destinat comercializării.

Contribuţia bănească a beneficiarului va constitui cel puţin 20% din costul total al investiţiei. Confirmarea printr-o declaraţie a disponibilităţii de participare în programe de întărire a capacităţilor tehnice şi de gestionare a afacerilor, inclusiv în activităţi de grup.

Investiţia va include măsuri de sporire a rezilienţei la schimbările climatice.

Cooperative

Capital social 100% deţinut de femei.

Cel puţin 70% din membrii cooperativei vor deţine în proprietate sau/şi în arendă, nu mai mult de 10ha.

Contribuţia bănească a beneficiarului va constitui cel puţin 15% din costul total al investiţiei. Investiţia va include măsuri de sporire a rezilienţei la schimbările climatice.

IV. Unitatea de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului (UIPM) lansează un Program de grant destinat gestionării specifice a unor fluxuri de deşeuri în Republica Moldova: uleiuri uzate, anvelope uzate şi vehicule scoase din uz

În cadrul Programului de grant vor fi implementate proiecte aferente gestionării deşeurilor, cu scopul de a spori capacitatea de prevenire, depozitare, reutilizare, reciclare şi să promoveze pieţele pentru produsele cu conţinut reciclat.

Eligibili pentru a depune cereri sunt persoanele juridice, cu orice formă de organizare, înregistrate conform legislaţiei Republicii Moldova, ce activează pe teritoriul ţării şi au o experienţă de cel puţin 3 ani de activitate în domeniul colectării, reciclării, reutilizării şi eliminării deşeurilor; organizaţii ale societăţii civile, precum şi sunt încurajate parteneriatele cu APL.

Costurile eligibile pentru proiecte sunt de la 5000 până la 25 mii de euro. Din suma totală, 80% va constitui suma de grant, iar 20 la sută va constitui contribuţia proprie a aplicantului.

Perioada de depunere a dosarului este 2 - 20 august 2021.

V. Grant privind finanţarea măsurilor de adaptare a sistemelor de producţie agricolă la schimbările climatice

Implementarea Proiectelor (UCIP) IFAD este conceput pentru a îmbunătăţi condiţiile de viaţă a populaţiei din zona rurală, a reduce sărăcia prin consolidarea rezilienţei la schimbările climatice şi a îmbunătăţi oportunităţile economice.

Pentru a beneficia de granturi pentru măsuri de adaptare a sistemelor de producere agricolă la schimbările climatice, solicitanţii trebuie să corespundă următoarelor criterii de eligibilitate: sunt întreprinderi înregistrate sub orice formă organizatorico-juridică sau persoane fizice înregistrate (gospodării ţărăneşti sau întreprinderi individuale), care practică activităţi agricole sau de procesare a producţiei agricole în zonele rurale controlate de autorităţile din Republica Moldova, cu excepţia unităţilor care au activitate în oraşele Chişinău şi Bălţi.

Vor fi considerate eligibile:

 •  menţin evidenta contabilă pentru toate tranzacţiile şi operaţiunile efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 •  au cel puţin un an de experienţă în domeniu;
 •  suprafaţa terenului deţinut în proprietate şi/sau arendat cumulativ nu depăşeşte 25 ha; cooperativele, în care cel puţin 70 % din membrii deţin indvidual în proprietate şi/sau arendă cumulativ max. 25 ha.;
 •  nu au datorii la bugetul de stat. În cazul existenţei datoriilor la bugetul de stat, solicitanţi de grant vor prezenta o confirmare de la organele de resort privind eşalonarea acestora;
 1.  Mărimea granturilor şi limita per beneficiar

Pentru întreprinderi/persoane fizice înregistrate: 70% din costul investiţiei/tehnicii agricole, dar nu mai mult de 5 000 dolari SUA per beneficiar ;

Pentru cooperative: 50% din costul investiţiei/ tehnicii agricolă, dar nu mai mult de 15 000 dolari SUA per solicitant de grant.

 1.  Investiţiile eligibile

UCIP IFAD acordă asistentă financiară sub formă de grant pentru finanţarea activităţilor, care ar asigura o mai bună adaptare a sistemelor de producere agricolă primară la schimbările climatice şi vor include următoarele tipuri de investiţii eligibile:

 1.  Echipamente la implementarea tehnologiilor eficiente de irigare micro-presurizată:
 •  sistem de irigare prin picurare pe sol sau subsol, care va include cel puţin 3 componente de sistem.
 •  reţea de irigare prin aspersiune în set cu ţeavă şi aspersoare, manual permutabile pe câmp; aparate, utilaje, senzori de sistem la măsurarea umidităţii şi temperaturii solului pentru culturile horticole;
 1.  Echipament pentru agricultura conservativă:
 •  Semănătoare No-till pentru culturi cerealiere;
 •  Semănătoare No-till pentru culturi prăşitoare;
 •  Semănătoare Mini-till pentru culturi cerealiere;
 •  Semănătoare Mini-till pentru culturi prăşitoare
 •  Cultivator cizel (scarificator);
 •  Decompactor/subsolier pentru afânarea spaţiului dintre rânduri pentru culturile perene (fructe şi struguri de masă);
 •  Maşini de cosit iarba printre rânduri din plantaţiile de livezi, vii şi fâneţe;
 •  Tocătoare pentru fărâmiţarea resturilor vegetale pentru gestionarea deşeurilor agricole;
 1.  Sisteme anti-grindină şi plasă pentru umbrire;
 2.  Set de jgheaburi, ţevi şi rezervoare pentru colectarea apei de ploaie de pe construcţiile din zona de producţie;
 3.  Echipament de producere a energiei solare în zona de producere Instalaţii fotovoltaice;

Instalaţii solare termale (colectoare solare);

 1.  Maşini şi utilaje folosite în sistemului de producere a culturilor organice: maşini pentru distribuirea îngrăşămintelor organice;

 

Apelul de granturi va fi deschis începând cu 09 august 2021 şi pe parcursul anului 2022 până la epuizarea resurselor financiare.

 Alte Anunțuri

Publicat: 15.10.2021   
Accesări: 94
În temeiul art.10, art.118-126 din Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16, alin (2), (3), art.18, art.26, alin (1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.9.1 din 27.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei, Dispune Citeşte mai mult...
Publicat: 06.10.2021   
Accesări: 148
Asociația municipală a județului Viljandi (Estonia) și Comunitatea estonă din Moldova lansează un proiect destinat gestionării organizațiilor mici de afaceri. Proiectul începe în octombrie 2021 și se încheie în noiembrie 2022. Citeşte mai mult...
Publicat: 22.09.2021   
Accesări: 121
Pe data de 22 septembrie 2021, la ora 16:00 , în incinta Primăriei mun. Orhei, sala de ședințe et. 2, se va desfășura şedinţa Comisiei de licitaţie (pentru organizarea licitaţiilor funciare), după cum urmează: Citeşte mai mult...
Publicat: 09.09.2021   
Accesări: 129
În temeiul art.10, art.118-126 din Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16, alin (2), (3), art.18, art.26, alin (1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.9.1 din 27.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei, Dispune Citeşte mai mult...
Publicat: 09.09.2021   
Accesări: 110
Pe data de 13 septembrie 2021, la ora 16:00 , în incinta Primăriei mun. Orhei, sala de ședințe et. 2, se va desfășura consultările publice în vederea aprobării proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Planului Operațional Local”. Citeşte mai mult...
Publicat: 06.09.2021   
Accesări: 101
Pe data de 16 septembrie 2021, la ora 10:00 , în incinta Primăriei mun. Orhei sala de ședințe et. 1 se va desfășura consultările publice în vederea modificării subzonei funcționale din Planul Urbanistic General al or. Orhei, Citeşte mai mult...
Publicat: 24.08.2021   
Accesări: 203
Stimați locuitori și oaspeți ai Municipiului Orhei. În ziua de 25 august 2021, între orele 12:00 - 18:00 sunt planificate lucrări de aplicare a marcajului rutier. Citeşte mai mult...
Publicat: 24.08.2021   
Accesări: 170
Stimați locuitori și oaspeți ai Municipiului Orhei. În ziua de 25 august 2021, între orele 12:00 - 18:00 sunt planificate lucrări de aplicare a marcajului rutier. Citeşte mai mult...
Publicat: 23.08.2021   
Accesări: 136
Stimați oaspeți și locuitori ai Municipiului Orhei, având în vedere organizarea și desfășurarea Campionatului Republicii Moldova la ciclism dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, în scopul menținerii siguranței circulației rutiere și pietonale, Citeşte mai mult...
Publicat: 23.08.2021   
Accesări: 102
”Centrul de Sănătate Publică Orhei” vă informează că în fiecare zi de sâmbătă, în cadrul centrelor/ punctelor de vaccinare din Centrele de Sănătate din teritoriile raionului Orhei, sunt efectuate acțiuni de informare și imunizare a populației împotriva Covid-19. Citeşte mai mult...
Publicat: 18.08.2021   
Accesări: 259
Administrația Publică Locală mun. Orhei vă aduce la cunoștință, că în perioada 19.08.2021 – 21.08.2021 activitatea educațională cu copiii a instituțiilor publice de educație timpurie va fi sistată pentru crearea condițiilor necesare de desfășurare a activității eficiente pentru anul de studii 2021-2022. Citeşte mai mult...
Publicat: 16.08.2021   
Accesări: 107
Pentru a asigura fluidizarea fluxului de pasageri și călători în punctele de trecere a frontierei, în contextul controlului pandemiei de COVID 19, Citeşte mai mult...
Publicat: 16.08.2021   
Accesări: 147
Primăria municipiului Orhei angajează expert pentru consolidarea capacităților APL în scrierea și managementul proiectelor. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.08.2021   
Accesări: 338
Stimați oaspeți și locuitori ai Municipiului Orhei, având în vedere necesitatea asigurării securităţii circulaţiei pietonale pe străzile Maxim Gorki şi Constantin Stamati adiacente parcului de distracţii pentru copii şi tineret „OrheiLand”, în zilele de 14, 15, 21, 22, 28 şi 29 august 2021, între orele 12:00 şi 20:00, se instituie restricţie provizorie de circulaţie a transportului rutier cu instituirea provizorie a zonei pietonale pe sectoarele de drum public, Citeşte mai mult...
Publicat: 13.08.2021   
Accesări: 159
În legătură cu efectuarea lucrărilor de profilaxie și verificarea etanşeităţii a sistemei de alimentare cu gaze. Citeşte mai mult...
Publicat: 13.08.2021   
Accesări: 199
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei, pentru perioada dintre 16.08.2021 ora 08:00 - 17.08.2021 ora 08:00, se instituie restricție provizorie de circulație rutieră pe sectorul de drum public, Citeşte mai mult...
Publicat: 13.08.2021   
Accesări: 105
PNUD, Suedia şi Marea Britanie au lansat patru concursuri de granturi pentru dezvoltarea afacerilor inovative pe ambele maluri ale Nistrului Citeşte mai mult...
Publicat: 30.07.2021   
Accesări: 192
În temeiul art.10, art.118-126 din Codului administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018; art.16, alin (2), (3), art.18, art.26, alin (1), art.29, art.32, alin.(1), art.39 din Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală; Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional; pct.26 al Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Orhei, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Orhei nr.9.1 din 27.12.2007, modificat prin Decizia Consiliului municipal Orhei nr.7.11 din 11.08.2017, Primarul municipiului Orhei, Dispune Citeşte mai mult...
Publicat: 21.07.2021   
Accesări: 170
Agenția Proprietăți Publice informează că, până pe 23 iulie 2021, pe piața reglementată a Bursei de Valori se vor desfășura licitații cu strigare pentru privatizarea acțiunilor proprietate publică de stat din S.A. ”Drumuri-Orhei” or.Orhei, Citeşte mai mult...
Publicat: 21.07.2021   
Accesări: 403
Stimați locuitori ai Municipiului Orhei. În ziua de 22 iulie 2021, între orele 09:00 - 12:00 se instituie restricție provizorie de circulație rutieră pe sectorul de drum public, Citeşte mai mult...

1 - 20 din 318

ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Vineri, 22 octombrie 2021
© 2021 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: 63395   Total ieri: 671   Total azi: 343