Ro      Ru      En
Prima pagină  »  Fișa Postului
Fișa Postului
Atragerea investițiilor

               

FIŞA POSTULUI

Capitolul I.

Dispoziţii generale

 

Autoritatea publică: Primăria municipiului Orhei

Adresa: mun. Orhei, str. Vasile Mahu nr.160 , Republica Moldova

Denumirea funcţiei: Specialist principal (atragerii de investiţii)

Nivelul funcţiei: Funcţie publică de execuţie

Nivelul de salarizare: Grila de salarizare de  lei, sporuri, premiu, adaosuri la salariu, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.525 din 16 mai 2006.

 

Capitolul II.

Descrierea funcţiei

 

Scopul general al funcţiei:

Elaborarea proiectelor, atragerea de investiţii în dezvoltarea locală

Sarcinile de bază:

 1. Coordonează şi monitorizează activitatea ce ţin de atragerea  investiţiiilor.
 2. Participarea la determinarea direcţiilor prioritare şi elaborarea strategiilor şi programelor  privind dezvoltarea social-economică a oraşului  pe termen mediu şi lung;
 3. Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implimentării programelor de dezvoltare social-economică;
 4. Colaborează şi furnizează  consultantului informaţiile solicitate privind proiectele implementate.

 

Atribuţiile de serviciu:

         1Elaborează şi propune spre aprobare Consiliului municipal proiecte inovatoare de

              Dezvoltare locală .                 

         2.  Conlucrează cu proiectele  pe municiupiu Orhei în vederea atragerii de investiţii .

         3.  Asigură schimbul de informaţii privind investiţiile în cadrul implementării proiectelor

 1. Colectează date specifice atribuţiei sale şi le pune la dispoziţia Managerul, consultantului.
 2. Exercită controlul  asupra respectării termenului de implementare a proiectului.
 3. Întocmeşte proiecte de decizii ale consiliului minicipal şi dispoziţii ale primarului, aduce la cunoştinţă publică deciziile consiliului şi dispoziţiile primarului ce ţine de domeniul investiţiilor.
 4. Asistă secretarul Consiliului municipal  în îndeplinirea atribiţiilor lui conform legii.
 5. Participă la elaborarea studiilor prognozelor de dezvoltare social-economică şi de altă natură în limita competenţelor profesionale şi obligaţiilor de serviciu.
 6. Elaborează rapoarte, note informative  privind activitatea  proiectelor de investiţii
 7. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi încredinţate de primar.

 

Responsabilităţile. Titularul postului răspunde de:

 • Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea şi oportunutatea operaţiilor specifice atribuţiilor sale.
 • Asigură păstrarea confidealităţii şi a documentelor realizate în cadrul proiectului.
 • Exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Organizarea raţională a activităţii sale conform planului de activitate  şi a indicaţiilor primarulu;
 • Calitatea materialelor elaborate şi prezentarea lor în termenii stabiliţi;
 • Sporirea competenţei sale profesionale.

 

Împuternicirile:

 • Să solicite de la  organizaţii informaţia necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu;
 • Să înainteze propuneri de perfecţionare a legislaţiei pe problemele ce ţin de competenţă sa;
 • Să participe la activităţile de instruire (conferinţe, seminare, cursuri de instruire, stagii etc.) organizate în municipiu şi în ţară;

 

Cui îi raportează titularul funcţiei: Primarului municipiului Orhei.

Pe cine îl substituie:

Cine îl substituie:

 

Cooperarea internă:

 • Cu colaboratorii primăriei municipiului Orhei;
 • Cu colaboratorii secţiilor , direcţiilor a consiliului municipal;

 

Cooperarea externă:

 • Cu direcţiile interne  şi externe, ONG-uri şi alte structuri din cadrul autorităţilor publice;
 • Cu diferite proiecte şi programe internaţionale relevante domeniului său de competenţă;
 • Cu organizaţii şi instituţii guvernamentale şi neguvernamentale din ţară;  etc..

 

Mijloacele de lucru/echipamentul utilizat:

 • SUPERLEX, baza de acte normative;
 • computer, imprimantă, telefon, fax;
 • Internet
 • Legea nr.295-XVI din 21.12.2007  pentru realizarea Strategiei Naţionale de Dezvoltare pe anii 2008-2011”;
 • Legea cu privire la investiţiile străine nr. 998-XII din 01.04.1992
 • Legea privind administraţia publică locală nr. 436 –XVI din 28.12.2006
 • Presă periodică din domeniu;
 • Dicţionare etc.

 

Condiţiile de muncă:

 • Regim de muncă: 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi;
 • Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
 • Activitate preponderent de birou; la necesitate, deplasări  la organizaţii implicate în proiect, seminare, deplasări în teritoriu.

 

Capitolul III.

Cerinţele funcţiei faţă de persoană

 

Studii: superioare sau medii de specialitae.

Cunoştinţe:

 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
 • Cunoaşterea medie a limbii engleze, limba rusă- avansat, limba română – excelent.
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Wordpad, Internet, 1C, AutoCad.

Abilităţi: de profesionalism, de autoorganizare, de colaborare cu funcţionarii publici din autorităţile de nivelul întîi,  de analitice de rezolvare a problemelor ce vizează domeniul exercitat, de lucru cu informaţia, analiză şi sinteză, elaborare de programe şi strategii, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, lucru în echipă.  

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, stabilitate emoţională, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, exigenţă faţă de colaboratoi, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

Date de contact

Primăria municipiului Orhei

Orhei, str. V. Mahu 160

tel. (235) 20378, 76700410

Expediati CV-ul dvs pe adresa hr@orhei.md

 Alte Fișa Postului


ORHEI ÎN IMAGINI
Vezi galeria foto
Ultima actualizare: Joi, 24 septembrie 2020
© 2020 Primaria orașului Orhei - Republica Moldova
Toate drepturile rezervate

 

PAGINA ÎN SUS

Total vizitatori unici: --63052   Total ieri:    Total azi: --